Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
1357
W 1357 roku książę mazowiecki, Siemowit III wystawił dokument, w którym uznał pełnię immunitetu arcybiskupiego do Łowicza i kasztelanii. Wynika z niego, iż Łowicz wraz z przyległymi dobrami, liczącymi aż 111 wsi, stanowił największy kompleks majątkowy. W ówczesnych czasach należał on do Kościoła.
‹‹    A-    A+
Październik
1 października

 • 1905 - Tajny zjazd nauczycieli w Pilaszkowie. Przybyło około 80-ciu delegatów nauczycielskich z byłej Kongresówki. Powołano Związek Nauczycieli Ludowych oraz uchwalono, że nauka w szkołach początkowych odbywać się będzie w języku polskim. Data 1 października 1905 roku uważana jest za dzień powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego (nazwa zmieniona od 1933 roku).
9 października

 • 1404 - Erekcja parafii przy kościele św. Ducha. Parafia została erygowana przez arcybiskupa Mikołaja Kurowskiego. Kościół dla nowej parafii pobudowany został przez Janka z Uniejowa
10 października

 • 1669 - Przywilej wystawiony przez króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego potwierdzający wcześniejsze nadania królów polskich zwalniające mieszkańców Łowicza z płacenia cła i targowego.
13 października

 • 1912 - Uroczyste otwarcie Łaźni Miejskiej. Łaźnia została zbudowana przez magistrat miasta w 1902 roku. Jednak dopiero działania Towarzystwa Higienicznego ze stojącym na czele dr Stanisławem Stanisławskim pozwoliły na oddanie łaźni do użytku publicznego. Poświęcenia Łaźni Miejskiej dokonał ks. Maksymilian Cichocki. Z tej okazji ukazał się (11X) specjalny numer kąpielowy "Łowiczanina".
14 października

 • 1668 - Konsekracja kolegiaty łowickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja. Odbudowy nowego kościoła kolegiackiego podjął się ok. 1652 roku ówczesny prymas Maciej Łubieński h. Pomian (herb nad głównym wejściem do kościoła), który "nakładem wspanialszym aniżeli królewskim" zbudował kolegiatę w formie istniejącej do dzisiaj. Nowy murowany kościół połączył istniejące kaplice prymasów: Uchańskiego, Tarnowskiego, Wężyka i Lipskiego. Przebudową kolegiaty kierował Tomasz Poncino. Konsekracji kolegiaty dokonał prymas Mikołaj Prażmowski.
15 października

 • 1639 - Pożar na ulicy Mostowej. Ogień obrócił "w perzynę" całą ulicę Mostową, dopiero co odbudowaną po największym pożarze miasta w 1635 roku.
 • 1991 - Miasto opuszczają ostatni żołnierze radzieccy. W dniu tym z Łowicza wyjechali ostatni żołnierze i cywile stacjonujący (od zakończenia II wojny światowej) w jednostce przy ul. Kiernozkiej (obecnie ul. Seminaryjna).
20 października

 • 1655 - Pożar kościoła i klasztoru bernardynów. Szwedzi stacjonujący w Łowiczu poczynili znaczne straty w zabudowaniach klasztornych. Zniszczony został klasztor i kościół bonifratrów, kościół św. Jana Chrzciciela, kaplica św. Krzyża oraz klasztor dominikanów. Sprofanowana została również dopiero co odbudowana kolegiata łowicka. Nie ucierpiał tylko klasztor i kościół ss. bernardynek.
21 października

 • 1917 - Kaplica św. Karola Boromeusza zostaje oddana katolikom. Kaplica została zamieniona w 1886 roku na cerkiew prawosławną. Młodzież katolicka miała uczestniczyć w nabożeństwach w kościele popijarskim. Poświęcenia zwróconej kaplicy dokonał proboszcz parafii św. Ducha ks. Jan Niemira.
22 października

 • 1710 - Zaraza w mieście. Dlatego też sesja Kapituły łowickiej odbyła się Strzelcewie koło Łowicza. Prymas Stanisław Szembek mianował kanonikiem Jana Rolicz Owsianego z obowiązkiem głoszenia kazań.
24 października

 • 1419 - Przywilej arcybiskupa Mikołaj Trąby. W roku tym arcybiskup przeprowadził unifikację prawa miejskiego dla całej konurbacji wg prawa średzkiego (teutońskiego). Mieszczanie zostali wyjęci od jurysdykcji obcych starostów i urzędników, a poddani zostali pod jurysdykcję wójta łowickiego. Wójt mógł sądzić sprawy sporne i kryminalne mieszczan łowickich. Od wyroku można było odwołać się do starosty arcybiskupiego (pośrednio do samego arcybiskupa).
 • 1553 - Dekret starosty łowickiego nakazujący kmieciom i wójtom wiejskim powrót do swoich dóbr w mieście Łowiczu lub ich sprzedanie.
27 października

 • 1901 - Powstanie Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w Łowiczu. W dniu tym odbyło się zebranie założycielskie, na którym 130 członków-założycieli złożyło kapitał w sumie prawie 20 tysięcy rubli. Jednocześnie powołano Zarząd, Radę i Komisję Rewizyjną. Zadaniem towarzystwa było udzielanie pożyczek na rozbudowę życia gospodarczego w mieście. Towarzystwo Wzajemnego Kredytu przemianowane w 1922 roku na Spółdzielczy Bank Ziemi Łowickiej, było jedną z prężniej działających instytucji społeczno - kredytowych obok działających m.in. Żydowskiego Banku Spółdzielczego i Komunalnej Kasy Oszczędności.
30 października

 • 1658 - Zmarł Andrzej Kazimierz Cebrowski, lekarz, aptekarz i kronikarz. Był nadwornym lekarzem prymasów: Gembickiego, Wężyka i Lipskiego. Związany z rodzinną tradycją (przywilej aptekarski z 1566 roku) prowadził w Łowiczu aptekę. Był pierwszym kronikarzem miasta, napisał "Roczniki miasta Łowicza pisane w latach 1648 - 59" oraz sporządził kopiarz dokumentów miasta. Po pożarze miasta w maju 1635 roku ufundował kościół szpitalny św. Leonarda. Zmarł na zarazę w Łowiczu.
Opracował Zdzisław Kryściak

Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]