Strona główna      
Wersja klasyczna      
Kontakt      


Folklor Łowicki      
Strój łowicki      
Wycinanka łowicka      
Twórcy Ludowi      
Zespoły Ludowe      


Czy wiesz, że ... ?
Andrzej Kazimierz Cebrowski
W październiku, 2008 roku, minęło 350 lat od śmierci Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego, jednego z kronikarzy miasta Łowicza. Urodził się ok. 1580 r. Był lekarzem i aptekarzem arcybiskupów Wawrzyńca Gembickiego, Jana Wężyka i Jana Lipskiego. Z jego fundacji powstał po pożarze miasta kościółek św. Leonarda, przy którym ustanowił fundusz na rzecz ubogich panien. Pobudował też dwie murowane bramy miejskie oraz ufundował działa dla obrony miasta. Zmarł 30 października 1658 r. na skutek panującej w mieście zarazy. Najtrwalszym pomnikiem jego życia są spisane po łacinie „Annales Civitatis Loviciae” – Roczniki miasta Łowicza.
‹‹    A-    A+
Najważniejsze informacje o ŁUTW
Rys historyczny Stowarzyszenia ŁUTW
Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstało na bazie powołanego przez Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Jana Kalińskiego w 2007 r. Uniwersytetu III Wieku działającego przy Urzędzie Miejskim w Łowiczu. Opiekunem naukowym Uniwersytetu został dr Feliks Walichnowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Powołany wówczas Uniwersytet był odpowiedzią na inicjatywę mieszkańców Łowicza wynikającą z potrzeby zaktywizowania środowiska ludzi dojrzałych i stworzenia dla nich możliwości realizowania swoich pasji i zainteresowań. Na jego przewodniczącą Burmistrz powołał Władysławę Godziszewską, która pełniła tę funkcję od XI 2007 r. do II 2008 r.

Na I Walnym Zgromadzeniu Członków Uniwersytetu w lutym 2008 r. wyłoniony został Zarząd Stowarzyszenia ŁUTW, którego prezesem została Anna Burakowska, pełniąca tę funkcję do 28 lutego 2011 r. W lipcu 2008 r. Komitet Założycielski Stowarzyszenia wystąpił do Sądu Rejonowego w Łodzi o zarejestrowanie Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, co nastąpiło 6 października 2008 r. i ŁUTW został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000315061.

Nowy Zarząd Stowarzyszenia ŁUTW w dn. 29 października 2008 r. wystąpił do Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie o objęcie Stowarzyszenia patronatem naukowym. Opiekunem naukowym została wówczas prof. dr hab. Teresa Zaniewska – Kierownik Katedry Edukacji i Kultury SGGW w Warszawie. Patronat nad ŁUTW nadal pełni Burmistrz Miasta Łowicza.

Rada Programowa Stowarzyszenia ŁUTW
Na wniosek nowego prezesa Stowarzyszenia ŁUTW Bożeny Wójt (pełniącej tę funkcję od 31 marca 2011 r.) Zarząd ŁUTW podjął uchwałę o powołaniu Rady Programowej Stowarzyszenia ŁUTW – organu doradczego dla Zarządu – działającej nieprzerwanie od chwili powołania 2 grudnia 2011 r. Do zadań Rady Programowej, pod przewodnictwem Macieja Malangiewicza – dyrektora Łowickiego Ośrodka Kultury, należy pomoc w opracowaniu ramowego planu działania ŁUTW, doradztwo w doborze tematyki wykładów, warsztatów i seminariów oraz pomoc w pozyskiwaniu wykładowców i w prowadzeniu zajęć, a także pomoc w pozyskiwaniu środków materialnych wspierających te działania.

Honorowi członkowie Stowarzyszenia ŁUTW
Na wniosek Zarządu ŁUTW Walne Zgromadzenie Członków w uznaniu szczególnych zasług dla Stowarzyszenia nadało następującym osobom status Honorowego Członka ŁUTW: prof. Teresie Zaniewskiej (2011 r.), Anie Burakowskiej i Maciejowi Malangiewiczowi (2013 r.), Krzysztofowi Janowi Kalińskiemu (2014 r.), Marzenie Kozaneckiej-Zwierz (2017 r.) i Bożenie Wójt (2018).

Multimedialna mapa      
Rejestr zabytków      
Panoramy sferyczne      
Kącik dla dzieci      

design by fast4net[zamknij]   [przejdź do wycieczki]