Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Księstwo łowickie
Księstwo łowickie to zwyczajowa nazwa kompleksu dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich rozciągających się wokół Łowicza. Dzięki licznym nadaniom królewskim oraz sejmowym wzrastało gospodarczo i w XVI w. obejmowało 2 miasta (Łowicz i Skierniewice) oraz 116 wsi. Śladem dawnej odrębności są zachowane dwa słupy graniczne, ale największym skarbem tej ziemi jest dorobek kulturowy Księżaków.
Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
Organizacja, cele i zadania Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku działa pod patronatem Burmistrza Miasta Łowicza i jest organizacją społeczną działającą w dziedzinie kultury, oświaty i ochrony zdrowia. Patronat naukowy nad ŁUTW sprawuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a opiekę naukową prof. Teresa Zaniewska z SGGW.

Zadaniem Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest zachowanie i zwiększenie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków oraz aktywizacja społeczna członków i osób spoza Stowarzyszenia. Dla osiągnięcia tych celów ŁUTW proponuje swoim słuchaczom m.in.: wykłady specjalistów z różnych dziedzin, zajęcia seminaryjne z dyscyplin objętych wykładami, lektoraty języków obcych, praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji zdrowotnej (nordick walking, aerobik w basenie, koło rowerowe, koło turystyki górskiej), sekcje i koła zainteresowań (koło literackie, teatralne, taneczne, kulinarne, brydżowe), wycieczki turystyczne, krajoznawcze, działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, samopomoc koleżeńską członków (bez udzielania pomocy materialnej), działalność na rzecz upowszechniania współpracy międzypokoleniowej. ŁUTW współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnych celach oraz szkołami, uczelniami, a w szczególności z Łowickim Ośrodkiem Kultury, którego gmach jest od początku siedzibą Stowarzyszenia.

Bieżącą działalnością ŁUTW kieruje Zarząd, dla którego organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna. Oba te organy wybierane są na trzyletnią kadencję podczas Walnego Zgromadzenia Członków – najwyższego organu Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia ŁUTW może zostać osoba po ukończeniu 50. roku życia, która złoży pisemną deklarację o przyjęcie w poczet członków, wniesie opłatę wpisową oraz będzie opłacać składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków. Zapisy do ŁUTW odbywać się będą sukcesywnie do stanu liczbowego 230 członków Stowarzyszenia (wg prognozy na rok akademicki 2017/2018).

WŁADZE ŁOWICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w dn. 23.11.2017 r. wybrano nowe władze Stowarzyszenia na IV kadencję (2017-2020), które ukonstytuowały się na wspólnym zebraniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dn. 28.11.2017 r. Prezesem ŁUTW została Bożena Wójt pełniąca tę funkcję od 2011 r.

ZARZĄD
 • Prezes – Bożena Wójt
 • Wiceprezes – Mirosława Walczak
 • Sekretarz – Krystyna Kucharska
 • Skarbnik – Grażyna Piorun
 • Członkowie: Joanna Sosnowska, Józef Mamiński, Jerzy K. Zdańkowski
KOMISJA REWIZYJNA
 • Przewodnicząca – Marianna Jasińska
 • Wiceprzewodnicząca – Halina Wróbel
 • Członek – Wiesława Siewierska
PRACOWNICY BIURA
 • Księgowa - Halina Nowińska
 • Kartoteki osobowe - Krystyna Kocemba
RADA PROGRAMOWA
Wybory w 2017 r. sprawiły, że zmienił się nieco także skład Rady Programowej – organu doradczego dla Zarządu, która przez kolejną kadencję (2017-2020) będzie pracowała w następującym składzie:

Przewodniczący: Maciej Malangiewicz – dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury,
Członkowie:
 • Henryk Zasępa – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu,
 • Tadeusz Żaczek – prezes Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
 • Marzena Kozanecka-Zwierz – dyrektor Muzeum w Łowiczu,
 • Joanna Przybysz – członek ŁUTW,
 • Bożena Wójt – prezes Zarządu ŁUTW,
 • Krystyna Kucharska – sekretarz Zarządu ŁUTW,
 • Joanna Sosnowska – członek Zarządu ŁUTW.
KONTAKT ZE STOWARZYSZENIEM ŁUTW
Siedziba/adres Stowarzyszenia: 99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20 (gmach ŁOK)
Dyżury członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura w siedzibie ŁUTW:
poniedziałki i czwartki w godz.: 12.00 – 13.00
Telefony służbowe:
508 282 807 – telefon do Prezesa ŁUTW
690 698 869 – telefon do biura ŁUTW w czasie dyżurów
Adres e-mail: lowickiutw@onet.pl
Strona www: www.utwlowicz.pl

Komunikaty Prezesa ŁUTW z dn. 21 maja 2018 r.
 1. Zajęcia dla słuchaczy ŁUTW wynikające z tygodniowego harmonogramu zajęć na rok akademicki 2017/2018 kończą się w terminie do 15 czerwca 2018 r. Termin zakończenia zajęć z aerobiku na basenie – 16.06.2018 r.
 2. Okres wakacyjny dla słuchaczy ŁUTW trwa przez lipiec i sierpień, w związku z tym zawieszone są wszystkie zajęcia wynikające z tygodniowego harmonogramu oraz dyżury Zarządu i Komisji Rewizyjnej w biurze Stowarzyszenia. Nabór na zajęcia w nowym roku akademickim i dyżury rozpoczną się na początku września.
 3. Dla członków dotychczasowych Zarządów i Rady Programowej ŁUTW organizowana jest w dniach 14-15 czerwca 2018 r. dofinansowana wycieczka do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, jako nagroda za pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia z okazji 10-lecia ŁUTW. Wpłat na wycieczkę należy dokonać w poniedziałek 04.06.2018 r. w biurze ŁUTW.
 4. Osoby zapisane na wyjazd do Gruzji w dn. 4-11.09.2018 r. są zobowiązane do dokonania ostatniej wpłaty na wycieczkę (1 699 zł) do dn. 25.06.2018 r.
  Wpłat należy dokonywać na poniższe konto bankowe:
  Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Podrzeczna 20, 99-400 Łowicz
  Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej – nr konta: 76 9288 0001 0006 5315 2000 0010
 5. Osoby zapisane na wypoczynkowy pobyt nad morzem w Łazach w dn. 30.06 – 07.07.2018 r. są zobowiązane do dokonania ostatniej wpłaty na wyjazd (470 zł) do dn. 10.06.2018 r.
  Wpłat można dokonywać w biurze ŁUTW w poniedziałki i czwartki w godz. 12.00 – 13.00.
Prezes ŁUTW
Bożena Wójt

Oferta programowa dla słuchaczy ŁUTW na czerwiec 2018 r.

Zadania publiczne realizowane przez ŁUTW w 2018 r.
Pisza o nas:


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]