Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
RSS
Wersja kontrastowa


Strój łowicki
Wycinanka łowicka
Twórcy Ludowi
Zespoły Ludowe
Folklor Łowicki


Czy wiesz, że ... ?
Kościół Św. Ducha
W miejscu kościoła Św. Ducha stał wcześniej drewniany kościół, który był filią parafii Najświętszej Marii Panny. W XIV wieku pełnił funkcje szpitalne. Po jego przebudowie został podniesiony do rangi kościoła parafialnego. Jego wezwanie mogłoby wskazywać na jego pierwotny szpitalny charakter. Prawdopodobnie był to pierwszy, murowany kościół w Łowiczu. Został on pobudowany w stylu gotyckim przez Janka z Uniejowa.
Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst powrót
Organizacja, cele i zadania Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku działa pod patronatem Burmistrza Miasta Łowicza i jest organizacją społeczną działającą w dziedzinie kultury, oświaty i ochrony zdrowia. Patronat naukowy nad ŁUTW sprawuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a opiekę naukową prof. Teresa Zaniewska z SGGW.

Zadaniem Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest zachowanie i zwiększenie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków oraz aktywizacja społeczna członków i osób spoza Stowarzyszenia. Dla osiągnięcia tych celów ŁUTW proponuje swoim słuchaczom m.in.: wykłady specjalistów z różnych dziedzin, zajęcia seminaryjne z dyscyplin objętych wykładami, lektoraty języków obcych, praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji zdrowotnej (nordick walking, aerobik w basenie, koło rowerowe, koło turystyki górskiej), sekcje i koła zainteresowań (koło literackie, teatralne, taneczne, kulinarne, brydżowe), wycieczki turystyczne, krajoznawcze, działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, samopomoc koleżeńską członków (bez udzielania pomocy materialnej), działalność na rzecz upowszechniania współpracy międzypokoleniowej. ŁUTW współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnych celach oraz szkołami, uczelniami, a w szczególności z Łowickim Ośrodkiem Kultury, którego gmach jest od początku siedzibą Stowarzyszenia.

Bieżącą działalnością ŁUTW kieruje Zarząd, dla którego organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna. Oba te organy wybierane są na trzyletnią kadencję podczas Walnego Zgromadzenia Członków – najwyższego organu Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia ŁUTW może zostać osoba po ukończeniu 50. roku życia, która złoży pisemną deklarację o przyjęcie w poczet członków, wniesie opłatę wpisową oraz będzie opłacać składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków. Zapisy do ŁUTW odbywać się będą sukcesywnie do stanu liczbowego 230 członków Stowarzyszenia (wg prognozy na rok akademicki 2017/2018).

WŁADZE ŁOWICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w dn. 23.11.2017 r. wybrano nowe władze Stowarzyszenia na IV kadencję (2017-2020), które ukonstytuowały się na wspólnym zebraniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w dn. 28.11.2017 r. Prezesem ŁUTW została Bożena Wójt pełniąca tę funkcję od 2011 r.

ZARZĄD
 • Prezes – Bożena Wójt
 • Wiceprezes – Mirosława Walczak
 • Sekretarz – Krystyna Kucharska
 • Skarbnik – Grażyna Piorun
 • Członkowie: Joanna Sosnowska, Józef Mamiński, Jerzy K. Zdańkowski
KOMISJA REWIZYJNA
 • Przewodnicząca – Marianna Jasińska
 • Wiceprzewodnicząca – Halina Wróbel
 • Członek – Wiesława Siewierska
RADA PROGRAMOWA
Wybory w 2017 r. sprawiły, że zmienił się nieco także skład Rady Programowej – organu doradczego dla Zarządu, która przez kolejną kadencję (2017-2020) będzie pracowała w następującym składzie:

Przewodniczący: Maciej Malangiewicz – dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury,
Członkowie:
 • Henryk Zasępa – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu,
 • Tadeusz Żaczek – prezes Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
 • Marzena Kozanecka-Zwierz – dyrektor Muzeum w Łowiczu,
 • Joanna Przybysz – członek ŁUTW,
 • Bożena Wójt – prezes Zarządu ŁUTW,
 • Krystyna Kucharska – sekretarz Zarządu ŁUTW,
 • Joanna Sosnowska – członek Zarządu ŁUTW.
KONTAKT ZE STOWARZYSZENIEM ŁUTW
Siedziba/adres Stowarzyszenia: 99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 20 (gmach ŁOK)
Dyżury członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura w siedzibie ŁUTW:
poniedziałki i czwartki w godz.: 12.00 – 13.00
Telefony służbowe:
508 282 807 – telefon do Prezesa ŁUTW
690 698 869 – telefon do biura ŁUTW w czasie dyżurów
Adres e-mail: lowickiutw@onet.pl
Strona www: www.utwlowicz.pl

Komunikaty Prezesa ŁUTW z dn. 1 marca 2018 r.
 1. Osoby zapisane na wyjazd do Gruzji w dn. 4-11.09.2018 r. są zobowiązane do dokonania wpłat na wycieczkę w następujących ratach:
  • I rata – 1 300 zł – do dn. 15.03.2018 r.
  • II rata – 1 699 zł (pozostała kwota z całości) – do dn. 25.06.2018 r.
 2. 2. Osoby zapisane na wypoczynkowy pobyt w Łazach w dn. 30.06 – 07.07.2018 r. są zobowiązane do dokonania wpłat na wyjazd w następujących ratach:
  • I rata – 300 zł – do końca marca 2018 r.,
  • II rata – 470 zł (pozostała kwota z całości) – do dn. 10.06.2018 r.
 3. W dn. 9 marca 2018 r. godz. 12.00 „KOBIETY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ” –– wykład dr Sylwii Wielichowskiej w sali barokowej Muzeum w Łowiczu.
 4. 10 marca (sobota) godz. 16.00 WERNISAŻ MALARSTWA –– prezentacja prac malarskich uczestników obu kół plastycznych ŁUTW – „Nowej fali” i „Pasji” w sali wystawowej Muzeum w Łowiczu na I piętrze.
 5. 10 marca (sobota) godz. 17.00 w sali barokowej Muzeum w Łowiczu Koncert z cyklu „Burmistrz Miasta zaprasza…” z okazji Dnia Kobiet.
 6. Nadal trwają zapisy na wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi na koncert „Step by step” w dn. 13.04.2018 r. Odpłatność od osoby – 50 zł.
 7. W czwartek 22.03.2018 r. w sali kina Fenix w Łowiczu odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Początek o godz. 14.30.
  Porządek zebrania:
  1. Powitanie zgromadzonych członków ŁUTW.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Złożenie sprawozdania merytorycznego, finansowego oraz bilansu z działalności ŁUTW za 2017 r.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ŁUTW.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.
Uwaga:
 • Członkowie ŁUTW do dn. 15.03.2018 r. mogą składać do Zarządu ŁUTW pisemne wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 • Obecność członków na zebraniu jest obowiązkowa.
Prezes ŁUTW
Bożena Wójt

Oferta programowa dla słuchaczy ŁUTW na styczeń/luty 2018 r.

Pisza o nas:


design by fast4net

Napisz do nas
Moja wycieczka po Łowiczu


[zamknij]   [przejdź do wycieczki]